Hunde, der hjælper

Tlf: 2068 8383

Åben for brugere 24/7

Kun et ring væk

Servicehundeforeningen

Vedtægter for Servicehundeforeningen

 

§ 1. Navn og hjemsted:

 1. foreningens navn er Servicehundeforeningen
 2. foreningen er stiftet Den 4. marts 2014.
 3. Foreningens hjemsted er foreningens adresse

§ 2. Formål:

Foreningens formål er

 • at udlåne særligt uddannede hunde til personer, som har et handicap eller en kronisk lidelse, enten psykisk eller fysisk, med sigte på at udlånet af hunden aktivt kan bidrage til at kompensere brugeren, helt eller delvist, for de begrænsninger, det pågældende handicap eller den kroniske lidelse medfører i den pågældendes liv. Udlånet af servicehunden sker især med det formål at bidrage til at brugeren opnår større selvstændighed, uafhængighed og tryghed, således at brugeren på trods af sit handicap eller sin kroniske lidelse gennem støtten fra servicehunden hjælpes til at udfolde sit potentiale og deltage så aktivt som muligt i samfundet.

 

Foreningen arbejder for at opfylde formålet ved 

 • at udvælge og erhverve fysisk og mentalt sunde hunde til optræning som servicehunde, socialhunde, signalhunde, førerhunde og andre former for hjælpehunde/assistancehunde.
 • At udvælge de bedst egnede værtsfamilier til den grundlæggende sociale træning af hvalpe og unghunde.
 • At udvælge de bedst egnede trænere til den specialiserede træning af hundene til det konkrete formål.
 • At foretage det bedst mulige match mellem hund og bruger til begges fordel
 • At sikre fortsat optimalt virke mellem hund og bruger gennem kontinuerlig opfølgning og vedligeholdende træning.
 • At indsamle midler til foreningens drift, herunder indkøb og træning af hunde, gennem medlemskaber, sponsorater, gaver m.v.
 • At oplyse om servicehundes funktion og betydning for brugerne generelt og om foreningens arbejde for at sikre brugerne mulighederne for at få adgang til en servicehund.
 • Virke for fremme af servicehundearbejdet i ind- og udland, bl.a. gennem samarbejde og vidensudveksling med sådanne andre foreninger og organisationer

§ 3. Økonomi

 1. Foreningens økonomi er baseret på kontingenter, sponsorater, arv og gaver eller på anden måde, der ikke kan eller må forringe foreningen anseelse i offentligheden.
 2. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende regnskabsår.
 3. Foreningens midler skal anbringes på forsigtig og fornuftig måde og må ikke udlånes til medlemmerne eller anvendes til risikobetingede investeringer.

§ 4. Medlemsforhold

 1. Ingen har krav på at blive optaget som medlem i foreningen, idet medlemskab forudsætter en særlig interesse for foreningens arbejde og formål.
 2. Bestyrelsens afgørelse vedrørende optagelse som medlem af foreningen er endelig og kan ikke indbringes for domstolene, men en konkret nægtelse af optagelse kan forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet om optagelse afgøres ved afstemning. Til ændring af bestyrelsens afgørelse kræves ¾ af de på generalforsamlingen fremmødtes stemmeberettigedes stemmer. 
 3. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Ved indmeldelsen betales kontingent for det pågældende regnskabsår, hvor indmeldelsen finder sted.
 4. Udmeldelse finder sted ved skriftlig meddelelse til foreningens kasserer senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
 5. Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemsskabet flydende forpligtelser, herunder trods 2 skriftlige påkrav undlader at betale forfaldent kontingent, eller som handler til skade for foreningen. Det ekskluderede medlem kan kræve eksklusionen forelagt til afgørelse på førstkommende general-forsamling. Til ændring af bestyrelsens afgørelse kræves ¾ af de på generalforsamlingen fremmødtes stemmeberettigedes stemmer. 
 6. En betingelse for genoptagelse af et udtrådt eller ekskluderet medlem er, at al medlemmets gæld til foreningen er betalt, herunder også gæld der er forældet.

§ 5. Støttemedlemmer

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 6. Æresmedlemmer

På forslag af bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer. Vedtagelse og udnævnelse kræves ¾ af de på generalforsamlingen fremmødtes stemmeberettigedes stemmer.  Forslaget om udnævnelse af æresmedlem skal være optaget som punkt på indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

Æresmedlemmerne har ret til – uden stemmeret – at deltage i foreningens generalforsamlinger og i foreningens medlemsmøder og arrangementer

 

§ 7. Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen idet formanden og et medlem vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare når de er 18 år. På generalforsamlingen vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. Ved vacance eller sygdom af mere end 3 måneders varighed udpeger bestyrelsen en af suppleanterne til at indtræde i det udgående bestyrelsesmedlems plads for den resterende del af den pågældende valgperiode. Ved formandens udtræden indtræder dog næstformanden for den resterende del af den pågældende valgperiode.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
 5. Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker skriftligt til bestyrelsesmedlemmerne med en frist på 10 dage. Indkaldelse skal ske med angivelse af dagsorden. 
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Der kan udbetales rejsegodtgørelse og diæter i forbindelse med særlige arrangementer for foreningen efter retningslinier godkendt af GF.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 8. Udgifter afholdes jf. budgettet. På budgettet afsættes et beløb til brug for løbende udgifter.
 9. Der tages referat af møder. Referatet sendes til alle bestyrelsens medlemmer og foreningens revisor. Referat fra et bestyrelsesmøde forelægges på det næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

 

§ 8. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i april eller maj måned. Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark.  Dog afholdes første general-forsamling først 2 år efter foreningens stiftelse.
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved skriftlig meddelelse, herunder på hjemmesiden. Dato for afholdelse af GF skal så vidt muligt også annonceres på Facebook, nyhedsbreve, medlemsblade eller andre medier, som foreningen anvender til kommunikation.
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til bestyrelsens beslutning herom eller når mindst 10 af foreningens medlemmer i motiveret skriftlig meddelelse til bestyrelsens formand kræver ekstraordinær generalforsamling afholdt.
 5. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel.
 6. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er det pågældende punkt ikke vedtaget.

Kun medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen, kan deltage i afstemninger.

 1. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: a) valg af dirigent, b) valg af referent, c) beretning, d) regnskabsaflæggelse, e) valg af formand (lige år), f) valg af bestyrelsesmedlemmer, g) valg af kasserer, h) valg af revisor, i) fastsættelse af kontingent, j) indkomne forslag, der skal være indsendt til formanden senest 8 dage inden afholdelse af GF og j) eventuelt.

§ 9. Administration

 1. Bestyrelsens formand er foreningsadministrationens øverste myndighed.
 2. Bestyrelsen ansætter det for foreningens drift nødvendige personale eller foreningen tilkøber ydelser i nødvendigt omfang udefra til træning af hundene og administration.
 3. Bestyrelsen træffer i samråd med cheftrænerne inappellabel afgørelse om tildeling og eventuel hjemtagelse af foreningens hunde, såfremt det konstateres, at brugeren ikke i tilstrækkelig grad kan tage vare på hundens velfærd.
 4. Foreningen er forpligtet til at føre minimum årlige tilsyn, når en hund er udlånt til en bruger, med det formål at sikre, at alle foreningens hunde trives og bliver taget hånd om.
 5. Bestyrelsen er forpligtet til at sikre lovpligtig ansvarsforsikring for hundene.
 6. Bestyrelsen holder hundene sygeforsikret eller træffer aftale med kvalificerede dyrlæger til sikring af økonomiske forhold i forbindelse med behandlingskrævende sygdomstilfælde hos hundene.
 7. Brugere, som tildeles en hund fra foreningen, skal vedgå en brugskontrakt med foreningen med nærmere angivne betingelser, med det formål at sikre varetagelse af både brugerens og hundens interesser.
 8. Hunde, som er anskaffet af foreningen med henblik på uddannelse til servicehunde, men som inden udplacering kasseres til denne brug, kan afhændes til kvalificerede personer mod betaling af et af foreningen fastsat beløb til hel eller delvis dækning af de hidtidige omkostninger.

§ 10. Regnskab

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Regnskaberne revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor. Revisionen skal være afsluttet senest 1. april det næstfølgende kalenderår.

§ 11. Tegning og hæftelse

 1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I formandens forfald tegner næstformanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid hørende formue. Bortset fra tab forvoldt ved forsætlig skadelig handling skal der ikke påhvile foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

 1. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages af lovlig indkaldt generalforsamling, hvor ændringerne er anført som punkt i indkaldelsen.
 2. Til vedtagelse af ændringer kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

§ 13. Opløsning

 1. Beslutning om opløsning kan kun ske på lovlig indkaldt generalforsamling, hvor opløsningen er nævnt som punkt på dagsordenen.
 2. Opløsning kræver at mindst 80 % af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer for opløsning.
 3. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Dyrenes Beskyttelse, fortrinsvis til hunde.
 4. For så vidt angår foreningens hunde, forholdes i tilfælde af foreningens opløsning således:
  1. Hvalpe hos værtsfamilier tilbydes værtsfamilierne at overtage vederlagsfrit.
  2. De hunde, der er udstationeret hos en bruger, tilbydes brugeren vederlagsfrit eller eventuelt af familiemedlemmer eller andre nært knyttede personer, der vurderes at kunne sikre hunden et fortsat godt liv
  3. De hunde, der er under specialtræning, anbringes efter formandens bestemmelse i samråd med specialtrænerne/instruktørerne.
 1.  

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 19.09.2019     

Formand Christian Christensen

Næstformand Knud Dahlgaard

Kasserer Annette Jacobsen

Bestyrelsesmedlem Jakob Wonsild

Bestyrelsesmedlem Nete Nygaard-Jensen