Målgruppen

Foreningen har udplacerer servicehunde til børn fra 10. år, unge og voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap eller kronisk lidelse, med sigte på, at servicehunden aktivt kan bidrage til at kompensere brugeren, helt eller delvist, for de begrænsninger, det pågældende handicap eller den kroniske lidelse medfører i den pågældendes liv.


Målgruppens lidelser

Af lidelser og handicap ses  eksempelvis krigsveteraner med PTSD, børn, unge og voksne med autisme og følgelidelser som invaliderende angst og depression. Unge og voksne med svær invaliderende angst/depression/ selvskade/svære psykiske traumer efter overfald, overgreb etc. Det drejer sig ofte om personer, som i årevis har været isoleret hjemme grundet ovenstående. Mange har oplevet utallige nederlag, da der har været afprøvet utallige hjælpeforanstaltninger og behandlinger uden videre succes inden, at de ansøger om servicehund. For at være kandidat til en servicehund, skal alle behandlingsmuligheder i henhold til serviceloven §112 være udtømte. Det en særdeles en sårbar gruppe og mange har haft skolevægring, manglende uddannelse og job medfølgende isolation og ensomhed.


En væsentlig bedre trivsel og livskvalitet

Når kandidaten i målgruppen får servicehund,  ses der ofte en væsentlig udvikling, hvor eksempelvis børn bliver i stand til at kunne være alene og komme i skole. Foreningen har erfaring med, at behovet for psykofarmaka reduceres, for nogle vedkommende helt ophører. Behov for hjælp til indkøb reduceres ofte til, at man varetager dette med sin servicehund. Depression ændres til glæde ved livet. Isolation ændres til at komme ud at gå ture og kunne udholde at være i det offentlige rum. Foreningen har således flere eksempler på brugere, som har været på offentlig forsørgelse, opstarter uddannelse. En bruger er ophørt selvskade, da servicehunden tager fokus fra denne. En bruger er desuden flyttet fra bostøtte-tilbud til egen bolig.Citat

 At få en service hund er det bedste der er sket for mig, jeg er blevet mere selvstændig og han har bragt så meget glæde og tryghed ind i mit liv.